Former Party Secretary & Presidents

Former Presidents  

Sheng Xuanhuai
Winter1896 -- Spring 1905
He Sikun
Spring 1897 -Spring 1901
Zhang Yuanji
Autumn 1901 - Winter 1901
Lao Naixuan
Winter 1896 - Spring1905
Shen Zengzhi
Winter 1901-Spring 1902
Wang Fengzao
Spring 1902 - Winter 1902
Liu Shuping
Winter 1902- Summer 1903
Zhang Meiyi
Summer 1903-                            Winter 1903                            Summer 1904-                            Winter 1904
Zhang Heling
Winter 1903 -                          Summer 1904
Yang Shiqi
Spring 1905 -                          Spring 1907
No photo
Wang Qingmu (lieutenancy)
Autumn 1905 -                          Spring 1906
Yang Wenjun
Spring 1907 -                          Autumn 1907
Tang Wenzhi
Autumn 1907-                            Winter 1920
Ling Hongxun
Winter 1920-                            Spring 1921
Zhang Zhu
Summer 1921
Ye Gongchao
Summer 1921-                          Summer 1922
Zhang Tingjin                          (Director of Shanghai School)
Winter 1921-                          Summer 1922
Lu Mengxiong
Summer 1922
Guan Genglin
Summer 1922-                            Autumn 1922
Lu Bingtian
Autumn 1922-                            Summer 1923
Chen Duheng
Summer 1923-                          Winter 1924
Fu Dingsheng
Autumn 1927-                          Spring 1928
Cai Yuanpei
Spring 1928-                            Autumn 1928
Wang Boqun
Autumn 1928-                            Winter 1928
Sun Ke
Winter 1928-                          Winter 1930
Li Zhaohuan
Winter 1930                          -Autumn 1944
Xu Mingcai (director of Chongqing School)
Autumn 1940-                            Autumn 1941
Wu Baofeng
Autumn 1941-                            Autumn 1947
Cheng Xiaogang
Autumn 1947-                          Autumn 1948
Wang Zhizhuo
Autumn 1948-                          Autumn 1949
                                               Wu Youxun                                          
                                               Autumn 1949-                                                                                                                                       Autumn 1952                                          
                                               Li Peinan                                          
                                               Autumn 1952-                                                                                                                                       Summer 1953                                          
Peng Kang
Autumn 1952-                          Winter 1968
Chen Wuyu
Spring 1978-                          Winter 1982
Zhuang Liting
Spring 1983-                          Spring 1984
Shi Weixiang
Spring 1984-                          Autumn 1990
                                                                                                                                                                           
Jiang Deming
Autumn 1990-                            Winter 1997
Xu Tongmo
Spring 1998-                            Autumn 2003
Zheng Nanning
Autumn 2003-                          Summer 2014
Wang Shuguo
Summer 2014
       Former Party Secretary    
                           Peng Kang                                1953- Spring 1968                            Lin Yinru                                Autumn 1973-                                Summer 1977
Liu Ruozeng                    Summer 1977-                  Summer 1979 Su Zhuang                  1980 - Autumn 1982
Chen Mingyan                  Autumn 1982 - 1985 Pan Ji                  1985 - 1996
Wang Wensheng                        1996 - Autumn 2003 Wang Jianhua                        Autumn 2003- Spring 2014
Zhang Maizeng                  Spring 2014